top of page

Sameksistens i et vernet kulturmiljø


I etterkant av Månefestivalen har det utviklet seg en debatt som ved første øyekast dreier seg om festivalens fremtid innenfor vollene. Dette er uheldig. Et løpende ordskifte om hva som er det beste for Gamlebyen er viktig, men spørsmålet er stort og krever en mer nyansert tilnærming.

Attraktivt kulturmiljø

Gamlebyen fremstår idag som et vel bevart kulturminne, ikke bare som den fremste representant for renessansens festningsbyer i Norden, men også som et helhetlig kulturmiljø av mer sivil karakter. Slik har det ikke alltid vært. Bevaringsarbeidet er av relativt ny dato, og det er først og fremst de private bygningene som har gjennomgått størst forandring. Æren for dette tilhører de private gårdeiere, godt hjulpet av bevaringsinteressene. Privatpersoner eier 2/3 av Gamlebyens bygningsmasse, og det er takket være deres stadige vedlikehold og investeringer at Gamlebyen idag er attraktiv – ikke bare for turister med interesse for militærhistorie, men også for besøkende som vil oppleve et autentisk bymiljø.

En vakker og velholdt gamleby fremstår også som potensiell inntektskilde for både handelsdrivende og eiendomsspekulanter, og man har i de siste årene også sett en økning i midlertidige arrangementer som søker til Gamlebyen. Dette er ikke først og fremst et onde – Gamlebyen er en del av Fredrikstad bys sentrum. I en by må man tåle liv, inkludert høy musikk fra festivaler og publikum. Men Gamlebyen er først og fremst et kulturminne, og livet innenfor vollene må reguleres.

Hvorfor Gamlebyen?

Man må forutsette at Gamlebyen velges som arena for ulike kommersielle aktiviteter på grunn av dens kvaliteter. Disse kvalitetene må bevares og hele tiden ligge til grunn for den aktiviteten som kommer. Med andre ord er det ikke et spørsmål om Månefestivalen skal ut av Gamlebyen. Fokus må være at alle er velkomne innenfor vollene som tilpasser seg og som driver på Gamlebyens premisser.

Foreningen Gamle Fredrikstad har som mandat å være pådriver for vern av Gamlebyen, og har jobbet med tilgjengeliggjøring av gater og vollverk i sin eksisterende og tidligere form siden 1896. Vi følger derfor denne utviklingen nøye.

For foreningen Gamle Fredrikstad er tre forhold spesielt viktige:

1. Gamlebyen må fremstå som Gamlebyen også under arrangementer.

Aktører som vil endre, tilpasse og ”forbedre” et helhetsuttrykk tilnærmer seg sameksistens med et vernet kulturmiljø på feil måte. Det kan lekes i Gamlebyen, men det er leken som må tilpasse seg vernet, ikke motsatt.

2. Gamlebyen må fremstå som tilgjengelig.

Gamlebyen er Nordens festningsby og en viktig del av mange menneskers liv. Helheten må ikke kommersialiseres, og allmenhetens tilgjengelighet til gater og torv er et viktig prinsipp. At bilkjøring begrenses er ikke negativt, men om porter, gater og vollverk må holdes stengt fremstår grensene for sameksistens med et vernet kulturmiljø som brutt.

3. Gamlebyen må raskt tilbake til status quo.

Gamlebyen får hele tiden nye besøkende som ønsker å oppleve Gamlebyen for hva det er idag, ikke for de aktiviteter andre hadde det gøy med igår. Det må derfor ryddes raskt opp, og opprydning av søppel, oppheving av sperringer og lignende må skje umiddelbart. Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune må stå som garantister for at slik opprydning skjer. Om en arrangør ikke setter av ressurser til dette fremstår grensene for sameksistens med et vernet kulturmiljø som brutt.

Aktivitet er viktig

Det er Fredrikstad kommune som må ta ansvar for at disse forutsetningene formidles og overholdes av den enkelte aktør. Stengte gater og porter kan ikke komme som en overraskelse på beboere og besøkende, og når man skal leve side om side med store arrangementer er god og riktig kommunikasjon helt avgjørende.

Og la det være sagt tydelig: Aktivitet og handel er viktig for Gamlebyen. Handel setter gårdeierne istand til å vedlikeholde egne hus og gårder, og riktig aktivitet i Gamlebyen muliggjør formidling av festningsbyens historie og skaper interesse for fremtidig vernearbeid.

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker slik aktivitet velkommen


Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

Mars: Årsmøte 2/3 
Juni: Sommerfest

Følg oss på Facebook:
 
  • Facebook B&W
Siste artikler: 
 
Søkeord: 
No tags yet.
bottom of page