top of page

Når er bevaringsarbeid viktigst?


Formannens adresse under årsberetningen for 2015

Hvilken tid er den viktigste for bevaringen av Gamlebyen? Spørsmålet kan virke underlig. Bevaringsarbeidet i Gamlebyen har pågått i mange årtier og over mange ulike faser. Før 1930-tallet var bevaring av byen innenfor vollene knapt et tema, og Gamlebyens gårder utviklet seg stort sett i takt med tiden ellers. Det som i størst grad virket bevarende den gang var nettopp vollverkene, som umuliggjorde enhver reell utvikling i Gamlebyen. Etterhvert som bevaringstanken gjorde seg gjeldende, med den første riksantikvaren, foreningen Gamle Fredrikstads bevaringsplaner og en rekke enkeltindividers iherdige innsats for å ivareta Gamlebyen som kulturminne, lå bevaringsarbeidet på det helt grunnleggende planet. Husmorvinduer og moderne panel skulle vekk, asfalt måtte fjernes fra gatene og elektriske ledninger fant veien ned i bakken. Idag, når Gamlebyen fremstår som vel bevart, ligger utfordringene ikke lenger ved de store linjene, men ved detaljene og i fremdeles å holde igjen en utvikling som lik tyngdekraften utrettelig drar i en retning. I vårt tilfelle drar den fremover: Bevaringsarbeid er på mange måter naturstridig. Den viktigste tiden for bevaringen av Gamlebyen er alltid nå. Dét er en utfordring å kommunisere til politikere som er vokst opp med en festningsby som innlært er «Nord-Europas best bevarte» og til gårdeiere som aner lite om hvilket arbeid generasjoner av gårdeiere før dem har lagt ned i husene. Og ikke minst til kommunale saksbehandlere som ved hver enkelt byggesak i Gamlebyen sitter med byens kollektive hukommelse foran seg på skrivebordet, et vedtak unna evig forandring. I en tid der alt tilsynelatende går på skinner og alle er enige om at bevaring er riktig, er det ekstra viktig å definere hva som skal bevares, årvåkent følge med på endringer og bidra til fremdrift i et arbeid som kan oppleves som overflødig. Dette har vært foreningen Gamle Fredrikstads viktigste rolle det siste tiåret, og temaene har stort sett gått igjen:

  • Grunnvannsproblematikk

  • Håndheving av reguleringsbestemmelsene

  • Brannvernarbeidet

På alle områder går arbeidet kun sakte fremover, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om problematikken tas alvorlig nok. Gamle Fredrikstad står heldigvis ikke alene. Samarbeidet med bevaringsmyndighetene er nært, og 2015 var året da Fredrikstads byantikvar endelig begynte sitt arbeid. Byantikvaren representerer et lyspunkt i Fredrikstad kommunes langsommelige arbeid med områdeplanen for Gamlebyen, og oppleves som en støttespiller i å realisere det Riksantikvaren ved flere tidligere anledninger har gitt uttrykk for: Gamlebyen behøver strengere reguleringsbestemmelser. Foreningens samspill med gårdeierne er en viktig nøkkel for at bevaringsarbeidet skal gå fremover. Samarbeidet kan Gamlebyens gårdeiere nyte godt av også i 2016: Begge foreningenes representanter har jobbet opp mot både det politiske miljøet og den kommunale administrasjonen, og har sørget for at gårdeierne nå slipper å betale fortausleie ved stillasbruk i forbindelse med vedlikehold av gårdene. Dette er en viktig anerkjennelse av den innsats de private gårdeiere legger ned for Gamlebyen som kulturminne. Både Gamlebyen Gårdeierforening, Gamlebyen Handelsforening og Nasjonale Festningsverk har det siste året sittet rundt Gamle Fredrikstads styrebord i ulike kapasiteter. Samarbeidet de fire organisasjonene imellom oppleves som fruktbart og velvillig, og det arrangeres også en rekke uformelle møter ut igjennom året som sikrer god kommunikasjon og skaper et viktig forum for å diskutere uenigheter. Med dette nære samarbeidet sammen med etableringen av Vanntroa, som koordinerer de fleste Gamleby-aktørers engasjement frem mot 450-årsjubileet i 2017, er grunnlaget for gode relasjoner innenfor vollene og en utvikling i Gamlebyen med bevaring som viktigste premiss forhåpentligvis lagt. For Gamle Fredrikstad er det dette samarbeidet med andre hele tiden handler om: Å spre kunnskap om Gamlebyens egenverdi og ved dét fremme verdig utvikling og riktig bruk av Gamlebyen, samt bevare og vedlikeholde Gamlebyen som fortids- og kulturminne i en fremtid som er uoverskuelig. Tiden vil vise om vårt arbeid bar frukter.

Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

Mars: Årsmøte 2/3 
Juni: Sommerfest

Følg oss på Facebook:
 
  • Facebook B&W
Siste artikler: 
 
Søkeord: 
No tags yet.
bottom of page